วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

มาตราตัวสะกด แม่กด

 มาตราแม่ กด   คือ   คำที่มีตัว จ  ช  ชร  ซ  ด  ต  ตร  ติ  รถ  รท  ฎ  ฏ  ฐ  ฒ  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส  เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียง ด  สะกด  เช่น
จ          ตรวจตรา  สุจริต  ระเห็จ  พินิจ  มัจฉา  เกียจคร้าน  ดุจ  สมเด็จ  กิจการ  พูดเท็จ             สำเร็จ  เสร็จ
ช          ราชาธิราช  พระราชทาน  ราชวัง  บวช  ประโยชน์  พาณิชน์  พระราชดำรัส
            ราชธานี
ชร        เพชร  แหวนเพชร
ซ          ก๊าซ
ด          มด  วาด  จังหวัด  กัด  โดด  หงุดหงิด  ปลดปลง  ชนิด  ทองหยอด  ฉูดฉาด
            หลอดไฟ
ต          จิตใจ  อุตสาหกรรม  สุภาษิต  พันธุรัต  สัตยา  ชีวิต  สังเกต  เมตตา  ประณีต
             อุตสาหะ  จารีต
ตร        ยุรยาตร  เมตร  วิจิตร  พระเนตร  บุตร  มิตร  บัตร  บาตร  ลิตร  ฉัตร  เกษตร
ติ          ชาติ  ธรรมขาติ  ปฏิบัติ  สมบัติ  เกียรติยศ  อัตโนมัติ  ธงชาติ  ประวัติ  รสชาติ
             นิวัติ
ตุ           เหตุ  ธาตุ  สาเหตุ  เหตุผล
รถ         สามารถ  ปรารถนา
รท        วันสารท  สารท
ฎ          กฎ  กฎหมาย  กฎเกณฑ์  มงกุฎ
ฏ          ปรากฏ  รกชัฏ
ฐ           อิฐ  อูฐ  ประเสริฐ
ฒ          วัฒนา  วัฒนธรรม  พัฒนา
ถ           รถ  รถไฟ
ท           ประเภท  วิทยุึ  วิทยาศาสตร์  ประสิทธิภาพ  บทบาท  ปราสาท  บาท  มรรยาท
              พัทลุง  บริษัท
ธ            พิโรธ  อัธยาศัย  โกรธ  อยุธยา
ศ           อากาศ  เพ่งพิศ  ทัศนศิลป์  ทิศ  มหัศจรรย์  ประกาศ  บรรยากาศ  เพศ
              ปราศจาก  ประเทศ
ษ           โทษ  พิษไข้  วิเศษ  อังกฤษ  เศษ  อธิษฐาน  ตรุษ  พิเศษ  ประดิษฐาน
               เศรษฐกิจ
ส           โอกาส  รหัส  สวาท  มธุรส  วาสนา  รสเปรี้ยว  ตรัส  โอรส  ออสเตรเลีย
             ฝรั่งเศษ